Страници

2015-05-10

Как да четем финансови отчети - част 3

В предишната част (линк) разгледахме как и от къде да търсим финансовите отчети на публичните акционерни дружества в България. И сега дойде времето да разгледаме някои от елементите на един конкретен отчет. Както вече споменах, ще ползваме отчета за Q1 2015 на Софарма Трейдинг.

Има един трик при отчетите, за който никой, никъде, нищо не споменава, а и с търсене в Google нищо не излиза, дори човек да знае какво да търси. Става въпрос за така наречения Междинен доклад за дейността, който е част от групата документи, които придружават финансовите отчети.

Междинен доклад за дейността на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Междинен доклад за дейността на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Понякога този документ съдържа много подробни разяснения за бизнеса, развитието на компанията, обяснения за направените инвестиции, настъпилите разходи, стратегията и визията за развитие на компанията. Въобще, това е един много хубав и полезен документ! Особено за хора, които не разбират от счетоводство и не се чувстват в свои води, когато разглеждат реалните финансови отчети.

Важно! Горещо препоръчвам на всички, които се занимават с инвестиции, да обръщат внимание не само на финансовия отчет, но и на всички съпътстващи го документи! Предоставената информация там е много, ама наистина много полезна!

Нека не губим повече време и започнем с реалното разглеждане на отчета.

Отчет за всеобхавтния доход на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за всеобхавтния доход на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчетът е с натрупване, т.е. случващото се обхваща периода от началото на годината, до края на месец март. Освен това са предоставени данните за предходния, аналогичен отчетен период, което се явява Q1 за 2014. По този начин лесно можем да сравним колко по-добре или по-зле се справя компанията, спрямо година по-рано. Друго важно уточнение е, че данните са в хиляди лева (BGN'000).

Отзад напред, виждаме, че Нетна печалба за годината нараства от 3 393 000 лв. до 3 587 000 лв. Това са 194 000 лева повече, спрямо печалбата, постигната за първото тримесечие на 2014 г. или положително изменение от 5.71%, измерено с помощта на елементарна математика за 4-ти клас. На базата на нетната печалба се смата коефициентът P/E, където компонентът "E" е нетната печалба. Колкото по-голяма е нетната печалба, толкова по-ниска е стойността на коефициента, съответно атрактивността на компанията е по-голяма. 

Накратко - имаме печалба през първото тримесечие, която е по-висока с 5.71%, спрямо печалбата, постигната през първото тримесечие на изминалата година. Компанията не само печели, но и печалбата расте, което е много добре!

На пръв поглед печалбата е заради постигнати повече Приходи, които растат от 143 998 000 лв. година по-рано до 153 079 000 лв. през първото тримесечие тази година или ръст от 6.3% на годишна база.

Прави впчатление, че Административни разходи нараства значително от 2 379 000 лв. до 3 519 000 лв. или с 47.9% на годишна база. Това е огромно увеличение в административните разходи и е хубаво, че има обяснение за това в междинния доклад за дейността. Още една причина да четем придружаващите документи към отчетите - понякога получаваме обяснения за странните числа, които виждаме в отчетите!

Продължаваме нататък с отчета за финансовото състояние на компанията.

Отчет за финансовото състояние на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за финансовото състояние на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Тук единственото по-очевидно нещо е, че Търговски вземания расте с близо 20 милиона или 13% на годишна база, отчитайки резултата година по-рано. Т.е. компанията има да взима едни 20 милона лева повече, отколкото е имала да взима година по-рано, но не ми достигат счетоводни знания, за да кажа дали това е добре или зле. Според моите разбирания колкото по-малко вземания има една компания, толкова по-добре, тъй като в противен случай това са висящи пари, които не е ясно кога точно ще постъпят.

Парични средстав и парични еквиваленти падат, спрямо година по-рано, но имайки предвид големите обороти от приходите, които вече разгледахме, няма база за притеснение.

Следва отчетът за собствения капитал и пасивите.

Отчет за собствения капитал и пасивите на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за собствения капитал и пасивите на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Собственият капитал расте с близо 3.5 милиона до 66 193 00 лв. заради неразпределената печалба. На база собствения капитал на компанията се смята коефициентът P/B и компонентът "B" е пряка функция на собствения капитал. Затова колкото по-голям е собственият капитал, толкова по-вероятно е коефициентът P/B да е по-нисък и съответно атрактивността на копмпанията по този показател е по-голяма.

Търговските задължения се повишават по-значително от 38 872 000 лв. до 45 406 000 лв. или изменение от 16.8% на годишна база. Не ми достигат счетоводни познания, за да преценя дали това е добре или зле. В доклада за дейността има подробна информация за общите задължения на компанията, но не се споменават изрично търговските задължения.

Прави впечатление огромната нетна сума на краткосрочните банкови заеми - над 100 милиона лева. Тези задължения са с основна тежест в общите задължения на компанията, а общите пасиви са близо 3 пъти повече от собствения капитал на компанията. Между другото, точно така се смята коефициентът на задлъжнялост (пасиви / собствен капитал) и когато този коефициент е над единица, това чисто технически е проблем, ако не отчитаме спецификите на бизнеса. Стойност над единица означава, че ако от днес за утре компанията трябва да плати всичките си задължения, това просто няма как да стане и компанията ще фалира. Дори да махнем краткосрочните заеми, които са един вид "хубави заеми", то останалата част от задълженията пак превишават собствения капитал на компанията. Според мен това е област, в която компанията може да търси подобрения за в бъдеще.

Следва да разгледаме паричните потоци, които лично за мен са най-интересната част от отчетите. Паричните потоци показват реално какви пари са дошли в компанията за изминалия отчетен период и какви пари са излезли от компанията за изминалия отчетен период. Ще разгледаме отделните елементи на паричните потоци на няколко етапа.

Отчет за паричните потоци (1 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за паричните потоци (1 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Ако до сега не сте стигнали сами до този извод, числата в скоби са с отрицателна стойност или в случая с паричните потоци, това са пари, които излизат от компанията.

Честно казано, в случая тук няма нещо кой знае колко интересно. Нетният паричен поток от оперативни дейности е отрицателен (последният ред), но имайки предвид огромните обороти, това не е нито добре, нито зле. За сравнение, резултатът една година по-рано е бил положителен, но съвсем малко над нулата. Нека не забравяме, че мерим всичко в хиляди лева и към всички числа трябва да добавим три нули.

Отчет за паричните потоци (2 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за паричните потоци (2 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Ето тук вече има нещо интересно за гледане - покупките на нематериални активи скачат от 61 000 лв. до 1 142 000 лв. и няма адекватно обяснение за този очевидно рязък разход в междинния доклад за дейността. Въпреки това, имайки предвид, че този париен поток е в графа инвестиционна дейност и отчитайки общото развитие на бизнеса на компанията, реализираната печалба, заедно с повишаването на печалбата спрямо миналия период, по-скоро няма повод за притеснения. Най-вероятно това е еднократен ефект, който ще се компенсира.

Отчет за паричните потоци (3 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Отчет за паричните потоци (3 от 3) на Софарма Трейдинг за Q1 2015
Тук вече оставям всеки сам да прецени дали понижаването на постъпленията от краткосрочни заеми е добър или лош знак. Изплащането на част от дългосрочните заеми също може да се третира като добър или лош знак. Всичко зависи от това дали парите, с които се плащат заемите, са на база нови заеми или са генерирани от основната дейност на компанията. В случая става дума за второто, но при анализ на отчетите трябвада се взимат спецификите на бизнеса, когато анализираме отделни редове от отчетите.

Също така драстично намаляват паричните средства и паричните еквиваленти, но това не е в следствие на генерирани загуби (това си пролича още в началото на отчета, където видяхме печалба) и остава това да е в следствие на преструктуриране на финансите на компанията, поне що се отнася до първото тримесечие.

Ами това беше! Един тримесечен отчет не може да ни даде пълна визия за развитието на една компания, затова при по-сериозен анализ обикновено разглеждаме няколко поредни годишни отчети. Така по-лесно се виждат дългосрочните тенденции - дали компанията реализира ръст в приходите/печалбата, дали задълженията растат по-бързо от приходите (това очевидно е лошо, ако се случва), дали при повишаване на продажбите генерираме повече или по-малко чиста печалба и дали бизнесът на компанията като цяло е ефективен или не (EBITDA, EBIT, E).

Само повърхностно засегнах няколко от коефициентите, коите се смятат на база данните от счетоводните отчети. В повечето случаи на инвеститорите не има трябват точни счетоводни или финансови данни, а само стойностите на тези коефициенти. Така с минимални счетоводни познания, можем да дадем оценка за бизнеса на дадена компания, ако сме наясно със значението на финансовите коефициенти и знаем техните стойности. В една от по-старите си публикации от 2012 г. съм писал за основните финансови коефициенти и тяхната употреба:


И така, да обобщим какво научихме:
  • Отчетите са доста обемисти и четенето им отнема време. Анализирането им също отнема време.
  • Отчетите ни дават информация за текущия отчетен период, както и за изминалия отчетен период. По този начин лесно можем да направим съпоставка и да видим дали имаме положително или отрицателно развитие.
  • Много често можем да намерим полезна информация за развитието на компанията в допълнителните документи, придружаващи отчетите и в частност в документа Междинен доклад за дейността.
  • Най-лесно можем да следим и да правим изводи за приходите от продажби и генерираната печалба.
  • Паричните потоци ни показват какво реално се е случило с парите на компанията в рамките на отчетния период, но това не е едно към едно свързано с генерираните печалби или загуби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.